Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Piet Jonker Abcoude B.V., Rijksstraatweg 23, 1396 JC Baambrugge

(hierna ook: Jonker B.V.)

Gedeponeerd onder nummer 30266397 bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jonker B.V. uitgebrachte offertes, begrotingen, aanbiedingen, prijsopgaven en ontvagen opdrachten en orderbevestigingen, alsmede op alle in dat kader tussen Jonker B.V. en wederpartij tot stand gekomen (vervolg-) overeenkomsten.

2. Deze algemene voorwaarden gaan steeds boven eventuele voorwaarden van de wederpartij. Indien een wederpartij van onze voorwaarden wenst af te wijken, dient dit expliciet en schriftelijk aan Jonker B.V. gemeld te worden.

3. Een van deze voorwaarden afwijkend beding geldt slechts voor zover de toepasselijkheid van dit beding tussen Jonker B.V. en de wederpartij schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 2: Offertes en orders

 

1. Elke offerte van Jonker B.V. is vrijblijvend en geeft slechts een globale prijsindicatie. Zij is twee weken geldig.

2. Tekeningen, ontwerpen, berekeningen, maat- en gewichtsopgaven alsmede andere niet door Jonker B.V. verstrekte gegevens binden Jonker B.V. niet.

3. Indien de opdracht aan Jonker B.V. (mede) bestaat uit het interpreteren van door de wederpartij verstrekte gegevens, aanvaardt Jonker B.V. terzake van geschillen voortkomend uit deze interpretatie geen enkele aansprakelijkheid.

 

Artikel 3: Schriftelijke stukken – tekeningen

Met betrekking tot de stukken die door Jonker B.V. aan de wederpartij ter inzage worden verstrekt, behoudt Jonker B.V. zich het eigendomsbewijs- en auteursrecht voor, ook indien voor deze bescheiden kosten zijn berekend.

 

Artikel 4: Prijzen

1. Prijzen zijn exclusief BTW.
2. Prijzen gelden af magazijn, tenzij anders is overeengekomen.
3. Prijscouranten zijn geldig tot einde jaar van uitgifte.

 

Artikel 5: Betaling, levering, opslag en risico

1. Volledige betaling dient vóór levering c.q. bij afhalen te geschieden. Bij het sluiten van de overeenkomst met een leveringstermijn dient de wederpartij minimaal 25% aan te betalen. In geval van opslag van de goederen dient volledige betaling binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

2. Het recht op levering ontstaat eerst na volledige betaling van de opdracht. De zaken van Jonker B.V. reizen af magazijn voor risico van de wederpartij tenzij het transport door Jonker B.V. zelf wordt verzorgd. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is zij zonder enige ingebrekestelling over het verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand, een gedeelte voor een gehele berekend, van de vervaldag af, aan Jonker B.V. verschuldigd, onverminderd de verder aan Jonker B.V. toekomende rechten. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die ter inning van de vordering gemaakt worden, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% met een minimum van € 450,-. Jonker B.V. houdt zicht het recht voor orders niet uit te voeren, indien door de wederpartij overige leveranties nog niet zijn betaald.

4. De wederpartij is gehouden de zaken binnen een termijn van 30 dagen na volledige betaling af te nemen, tenzij anders overeengekomen. Eventuele kosten waaronder opslagkosten, welke Jonker B.V. door het niet afnemen van de zaken door de wederpartij moet maken, kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.

Opslag op de werf van Jonker B.V. geschiedt voor risico van de wederpartij.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

1. De door Jonker B.V. geleverde zaken blijven haar eigendom zolang niet alle aan haar verschuldigde bedragen zijn betaald ter zake van:
a) door Jonker B.V. aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverd of nog te leveren zaken.
b) krachtens zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, en
c) vorderingen wegens tekort schieten in een nakoming van zodanige overeenkomst met rente en kosten.
2. Zolang de aan Jonker B.V. verschuldigde bedragen niet volledig zijn betaald is de wederpartij niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of enig ander recht daarop te verlenen, noch de zaken te verwerken.
3. Indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst jegens Jonker B.V. niet nakomt, is Jonker B.V. gerechtigd de zaken zonder voorafgaande tussenkomst terug te nemen. De wederpartij is verplicht hier haar toe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan een boete verschuldigd zal zijn gelijk aan 10% van de koopprijs per dag met als maximum het factuurbedrag van de terug te halen zaken, vermeerderd met rente en kosten.

 

Artikel 7: Reclame, annulering

1. De controle op de staat en het stukstal van het geleverde berust bij de wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het geleverde wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op de afleveringsbonen, vrachtbrieven of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten om geldig te zijn door de wederpartij op het ontvangstbewijs worden aangetekend.

2. Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig recht van reclame toekomt.

3. Annulering van een order door de wederpartij wordt slechts geaccepteerd, indien de wederpartij bereid is de reeds gemaakte kosten te betalen. Deze kosten bedrag tenminste 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 125,- .

4. Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen geven geen recht op reclame of annulering, noch op schadevergoeding.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. De zaken worden voetstoots verkocht in de staat waarin zij zich bevinden. De wederpartij is bevoegd vooraf de hoedanigheid, staat, kwaliteit en het vochtigheidsgehalte van de zaken door deskundigen op zijn kosten te laten vaststellen. Jonker B.V. kan voor de zaken, noch voor mededelingen omtrent hun hoedanigheid instaan. De wederpartij aanvaardt door de opdracht aan c.q. ondertekening van de offerte van Jonker B.V. alle zichtbare en onzichtbare gebreken van de zaken.

2. Alle be- of verwerking van de zaken geschiedt voor risico van de wederpartij. Voor gevolgschade of onoordeelkundig gebruik is Jonker B.V. niet aansprakelijk.

 

Artikel 9: Overmacht

Jonker B.V. heeft het recht zich op overmacht te beroepen in alle gevallen waarin zich buiten de wil van Jonker B.V. omstandigheden voordoen, die redelijkerwijs de levering van het verkochte verhinderen of onredelijk bezwarend maken, zoals niet (tijdige) levering aan Jonker B.V. door haar leveranciers, staking of uitsluiting, mobilisatie, sabotage, overstromingen, brand of andere bedrijfsstoringen. In geval van overmacht heeft Jonker B.V. de keus de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle overeenkomsten tussen partijen en Jonker B.V. zijn onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter te Amsterdam zal bij uitsluiting kennisnemen van alle geschillen, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.